Sociální podnikání

Naše včelí farma byla založena jako sociální podnik. V době, kdy jsme farmu zakládali, nám přišlo rozumné, podporovat znevýhodněné cílové skupiny a spolupracovat s různými stakeholdery v regionu. Po několika letech fungování musím konstatovat, že se nám více méně daří naplňovat principy sociálního podnikání. Průběžně zaměstnáváme jak na HPP, tak i na brigádu osoby znevýhodněné, více než 60% zisku investujeme zpět do farmy zpět (upřímně, je to 100% + to, co vyděláme i mimo :D), spolupracujeme s různými místními subjekty, zaměřením jsme velmi enviromentální :). A co to vlastně znamená v rámci dokumentů v naší zakládací listině?

Zásady podnikání společnosti:

Společnost se věnuje sociálnímu podnikání, jehož základním principem je vytváření prospěchu ekonomického, environmentálního a sociálního. Při jeho naplňování se bude řídit těmito principy:

1) Deklarace zaměstnávání osob z cílových skupin

Společnost přispívá ke snižování nezaměstnanosti v regionu a k podpoře sociálního začleňování cílových skupin (osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením, osoby do 26 let věku, osoby pečující o děti do 15 let věku.) Společnost se zavazuje, že minimálně 40% zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců bude pocházet z cílových skupin. Dále se zavazuje spolupracovat s regionálním Úřadem práce a pravidelně informovat o možnostech zaměstnávat tyto osoby.

2) Zapojení cílových skupin do rozhodovacích procesů.

Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení soudružnosti.

-Participace na stěžejních firemních dokumentech.

Všichni zaměstnanci budou mít možnost podílet se na náplni jednotlivých stěžejních dokumentů společnosti, které se jednou ročně budou dle přijatých invencí aktualizovat.

-Participace na směřování podnikatelských aktivit

Všichni zaměstnanci budou mít možnost podílet se na rozhodování v rámci zaměření společnosti a jejím dalším směřování či rozvoji.

-Participace při rozhodování o reinvesticích

Všichni zaměstnanci budou mít možnost podílet se na rozhodování o reinvesticích společnosti.

-Participace na vzdělávacích aktivitách

Všichni zaměstnanci budou mít možnost podílet se na rozhodování o vzdělávacích aktivitách a potřebách jich samotných.

-Veškeré návrhy budou mít písemný záznam včetně záznamu o jejich zavedení.

3) Naplňování principu lokalizace

S ohledem na velkou nezaměstnanost v regionu a malé upotřebení místních řemeslníků se společnost v rámci naplňování principu lokalizace zavazuje spolupracovat s neziskovými organizacemi, s Městským úřadem a s Úřadem práce. Do svých aktivit společnosti zapojí (jako subdodavatele) místní podnikatelské subjekty.

4) Využití zisku

Společnost se zavazuje využít 60% zisku společnosti k reinvesticím v rámci sociálního podnikání. Bude se jednat především o vzdělávací aktivity pro zaměstnance vedoucí ke zvýšení jejich kvalifikace, dále investice do zázemí pro zaměstnance, investice do strojů usnadňující práci zaměstnanců a podporující větší zajištění bezpečnosti práce, nákup nových technologií souvisejících se zaváděním nových služeb a produktů firmy, do plnění obecně prospěšného cíle organizace.

5) Environmentální odpovědnost

Veškeré služby společnosti (a produkty k uspokojení těchto služeb) budou udržovat aspekty ekologické normy ISO 14000. V prvé řadě bude společnost usilovat o to, aby minimalizovala všechny rušivé vlivy vlastní činnosti na životní prostředí. Cílem bude aktivně podporovat vše, co je možné dělat pro prevenci škod na životní prostředí – ať už v průběhu realizace služby nebo při používání výrobku – znečišťováním nebo vyčerpáváním přírodních zdrojů. Společnost se bude snažit získat ISO 14000, které pojednává o environmentálním managementu, tj. managementu „týkající se životního prostředí. Vytvoří a následně zdokumentuje a bude uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a bude neustále zlepšovat jeho efektivnost.

-Součástí environmentální odpovědnosti společnosti bude i samostatná ekologická firemní politika, společnost bude recyklovat veškeré odpady, využívat obnovitelné zdroje ke své činnosti, používat ekologické produkty a využívat prostředky pro snížení ekologické zátěže (např. úsporné žárovky, úsporná splachovadla atd.)

V rámci filantropických aktivit společnosti zapojí své zaměstnance do ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů. Minimálně jednou ročně se bude podílet na ekologických aktivitách, jako je např. výsadba stromů, čištění okolí a podobně.